CKZiU Nr2

Strona naboru i terminarz Ankieta Oferta kształcenia CKZiUNr 2 Pracodawcy Regulaminy Wykaz podręczników

Nabór

ZARZĄDZENIE Nr  4 /2019 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000,1290, 1669, 2245) w związku z art. 149, art. 155, art. 165, art. 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245)

zarządzam co następuje:

§1

Ustala się na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2019/2020 terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów: do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych – trzyletniego liceum, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum; do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami szkoły podstawowej – załącznik nr 1. http://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-1.pdf

§2

Ustala się na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2019/2020  terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych – załącznik  nr 2. http://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-2.pdf

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pomorski Kurator Oświaty
dr Monika Kończyk

Rejestracja do systemu: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/

UWAGA DOTYCZĄCA NABORU !!!
Chętni do naszej szkoły (CKZiU Nr 2) prosimy się rejestrować na stronie https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/, w szkołach: Technikum Budowlane, Technikum nr 3, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6.
Można nas też znaleźć po nazwie ulicy Płk. Dąbka 207, Gdynia.

Terminarz naboru

http://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-1.pdf

http://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-2.pdf

Informacje ogólne

Rządowy program „Dobry Start”. Więcej informacji: Dobry_Start_plakat.pdfDobry_Start_ulotka.pdf