• UWAGA !!!

      

     KWATERUJEMY WYCHOWANKÓW W DNIU 31.08.2021 ROKU

     OD GODZINY 13:00 DO 21:00


     RODZICE PROSZENI SĄ O WPŁACANIE NALEŻNOŚCI ZA WRZESIEŃ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM BANKOWYM

      

      


     Regulamin funkcjonowania Internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni w okresie pandemii COVID-19

      

     Podstawa prawna:

     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

     2. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

     dotyczące organizacji pracy burs/internatów.

     § 1

     Postanowienia ogólne

      

     1. Niniejszy dokument określa procedurę bezpieczeństwa na terenie internatu w okresie COVID-19, dotycząca wszystkich pracowników, wychowanków oraz

     rodziców/opiekunów prawnych młodzieży przebywającej w internacie.

     2. Regulamin określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia wirusem.

     Rodzic/opiekun prawny decydując się na pobyt wychowanka w placówce jest

     zobowiązany wypełnić oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 i 3 do niniejszych procedur.

     § 2

     Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych

      

     1. Rodzice/opiekunowie prawni nie mogą zakwaterować dziecka w internacie, jeżeli ma on objawy chorobowe dróg oddechowych lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

     2. Rodzice/opiekunowie prawni wypełniają w internacie Oświadczenia, które

     są warunkiem zakwaterowania wychowanka w internacie.

     3. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do podania aktualnego nr telefonu (do szybkiego kontaktu) i odbierania telefonów od kierownika internatu i wychowawców.

     4. W dniu kwaterowania do internatu z wychowankiem może wejść tylko jeden opiekun z zachowaniem wszelkich środków ostrożności m.in. osłona ust i nosa. Obowiązuje dezynfekcja rąk.

     5. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest zaopatrzenie dziecka w

     indywidualne osłony nosa i ust.

      

     § 3

     Obowiązki wychowanków

      

     1. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie bez objawów infekcji, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji.

     2. Przy wejściu do internatu należy zdezynfekować dłonie.

     3. Należy regularnie myć ręce ciepłą wodą z mydłem w szczególności po przyjściu z zewnątrz, po skorzystaniu z toalety, przed posiłkami.

     4. Wychowankowie maja obowiązek zachować dystans w pomieszczeniach wspólnych internatu, raz na godzinę wietrzyć pokój mieszkalny, przechowywać własne przybory szkolne i toaletowe w indywidualnej szafce. Nie należy zabierać do internatu niepotrzebnych przedmiotów.

     5. Wychowankowie mają obowiązek utrzymania swojego pokoju w nienagannej

     czystości i higienie.

     6. Wychowankowie zachowują dystans przy kontaktach z pracownikami internatu. Do pokoju wychowawców wchodzą indywidualnie.

     7. Wychowankowie ograniczają do minimum opuszczanie swojego pokoju. Zabrania się grupowania w innych pokojach mieszkańców internatu.

     8. Zaleca się częste korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu w czasie wolnym.

     9. Wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania czasu spożywania posiłków. Posiłek wydaje pracownik kuchni. Na czas pandemii wstrzymany zostaje bufet szwedzki. Przy stoliku wychowanek zajmują miejsce ze współmieszkańcami pokoju.

     10. Wstrzymane zostają odwiedziny kolegów w internacie.

     § 4

     Obowiązki pracowników

      

     1. Należy dopilnować , aby osoby wchodzące do internatu dezynfekowały dłonie.

     2. Odwiedziny wychowanków dotyczą wyłącznie jednego rodzica/opiekuna prawnego.  Należy dopilnować aby odwiedzający pozostał

     na parterze budynku.

     3. Rekomenduje się częste dezynfekowanie powierzchni dotykowych- poręcze, klamki, powierzchni płaskich w pomieszczeniach wspólnego użytkowania w tym blatów, stołów w jadalni, klawiatur, włączników.

     4. Wychowawcy monitorują czystość w pokojach wychowanków, oraz w

     pomieszczeniach wspólnych, zwracając uwagę, aby wychowankowie nie gromadzili się w innych pokojach.

     5. Pracownicy obsługi i administracji powinni ograniczyć kontakty z wychowawcami oraz wychowankami.

     6. Wychowawcy zapewniają sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami wychowanka.

     § 5

     Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników

     lub wychowanków internatu.

      

     1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych u pracownika będącego na stanowisku pracy powinien on skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (teleporada medyczna).

     2. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych należy poddać gruntowemu sprzątaniu oraz dezynfekcji pomieszczeń dotykowych oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

     3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie internatu należy stosować się do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/

     4. W przypadku gdy pracownik internatu zaobserwuje u wychowanka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel należy odizolować wychowanka w odrębnym pomieszczeniu znajdującym się na parterze internatu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania dziecka z internatu (rekomendowany własny środek transportu).

     5. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej, aby odbyć konsultacje lub uzyskać poradę.

     6. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w

     przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

      

     § 6

     Postanowienia końcowe

      

     1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni i kierownika internatu.

     2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

      

      

      

     Harmonogram rekrutacji do publicznej placówki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w roku szkolnym 2021/2022

     L.p

     Rodzaje czynności

     Termin

     Termin postępowania uzupełniającego

     1.

     Składanie wniosków wraz z załącznikami

     Od 17.V.2021 do 28.VII.2021r.

     04.VIII-

     06.VIII.2021 r.

     2.

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

     02.VIII.2021r. godz. 15.00

     11.VIII.2021r.

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     03.VIII.2021 r. godz. 15.00

     12.VIII.2021 r. godz. 15.00

     4.

     Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

     04.VIII - 08.VIII.2021 r.

     5.

     Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

     09.VIII-11.VIII.2021 r.

     6.

     Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu

     12.VIII- 13.VIII.2021 r.

      

     7.

     Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

     16.VIII- 18.VIII. 2021 r.

      


     Osoby przyjęte do Internatu zobowiązane są do dostarczenia kompletu dokumentów:

     - zaświadczenia o przyjęciu do szkoły lub kontynuowaniu nauki

     - wpłaty kosztu zakwaterowania i wyżywienia wraz z jednorazową zwrotną kaucją w wysokości 195 zł

     czyli łącznej kwoty 830 zł (gotówka w dniu zakwaterowania). Zakwaterowanie w internacie wiąże się z

     obowiązkowym wyżywieniem (minimum 10 posiłków tygodniowo).

     Opłaty związane z internatem mogą ulec zmianie.

      

      

      

     JM

      
     KONKURS FOTOGRAFICZNY MOJE MIEJSCE NA ZIEMI

     Zwyciężyły : Zofia Siuta oraz Julia Ulan

     Zdjęcia nadesłane przez wychowanków.

     autor Julia U.

       

     http://ckziu2-gdynia.edupage.org/photos/?photo=teachers/-13&gallery=3http://ckziu2-gdynia.edupage.org/photos/?photo=teachers/-13&gallery=3

      

      

     UWAGA WYCHOWANKOWIE!!!

      

      

      

     W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ

     KORONAWIRUSA,

     W MIESIĄCU KWIETNIU I MAJU

       OPŁATA ZA INTERNAT

     WYNIESIE 100 ZŁ.